مدیریت ستادهای انتخاباتی

پیروزی در انتخابات ایران امروز دیگر یک امر اتفاقی و ساده نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت موثر می‌باشد. منظور از مدیریت انتخابات، استفاده از روش‌های موثر مانند: مدیرین ستادهای انتخاباتی، مدیریت نامزد، هواداران و رای دهندگان، فضای انتخاباتی،نظر سنجی‌ها، مدیریت و ایجاد پایگاه‌های رای، تدوین استراتژی انتخاباتی و... می‌باشد. در این کتاب آموزشی به تبیین علمی و کاربردی مطالب فوق می‌پردازیم چون معتقدیم که مدیریت انتخابات شاه کلید پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی است.
این کتاب آموزش مدیریت ستادهای انتخاباتی و راهنمای گام به گام پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی است که مطالعه آن به تمام نامزدها، مدیران و برنامه‌ریزان و فعالان انتخاباتی توصیه می‌شود.

مدیریت ادراکی و عملیات روانی

عملیات روانی در عصر مدرن می‌خواهد با بکارگیری اصول مسلم روانشناختی، ذهن و فکر مخاطب را هدف قرار دهد. روند پر شتاب تحولات تکنولوژی و به تبع آن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب شده است که مدیران سازمان‌های عملیات روانی مطالعه محیط پیرامونی و توجه به آینده پژوهشی را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.
عملیات روانی با توسل به جاذبه‌های هیجانی در پی مدیریت ادراک، تغییر باورها، نگرش‌ها و نهایتا تغییر رفتار مخاطبان مطابق برنامه‌های خود می‌باشند. مجموعه حاضر سعی کرده است با پرداختن و پژوهش علمی به عناوین فوق، افقی تازه در مقابل علاقه‌مندان و محققان بگشاید. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!

مدیریت ستادهای انتخاباتی

پیروزی در انتخابات ایران امروز دیگر یک امر اتفاقی و ساده نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت موثر می‌باشد. منظور از مدیریت انتخابات، استفاده از روش‌های موثر مانند: مدیرین ستادهای انتخاباتی، مدیریت نامزد، هواداران و رای دهندگان، فضای انتخاباتی،نظر سنجی‌ها، مدیریت و ایجاد پایگاه‌های رای، تدوین استراتژی انتخاباتی و... می‌باشد. در این کتاب آموزشی به تبیین علمی و کاربردی مطالب فوق می‌پردازیم چون معتقدیم که مدیریت انتخابات شاه کلید پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی است.
این کتاب آموزش مدیریت ستادهای انتخاباتی و راهنمای گام به گام پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی است که مطالعه آن به تمام نامزدها، مدیران و برنامه‌ریزان و فعالان انتخاباتی توصیه می‌شود.


مدیریت ادراکی و عملیات روانی

عملیات روانی در عصر مدرن می‌خواهد با بکارگیری اصول مسلم روانشناختی، ذهن و فکر مخاطب را هدف قرار دهد. روند پر شتاب تحولات تکنولوژی و به تبع آن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب شده است که مدیران سازمان‌های عملیات روانی مطالعه محیط پیرامونی و توجه به آینده پژوهشی را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.
عملیات روانی با توسل به جاذبه‌های هیجانی در پی مدیریت ادراک، تغییر باورها، نگرش‌ها و نهایتا تغییر رفتار مخاطبان مطابق برنامه‌های خود می‌باشند. مجموعه حاضر سعی کرده است با پرداختن و پژوهش علمی به عناوین فوق، افقی تازه در مقابل علاقه‌مندان و محققان بگشاید. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!